พ่อแม่ที่ปรึกษาของวัยรุ่น

 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากสังคมจากพวกพ้อง จึงทำให้วัยนี้ชอบที่จะเลียนแบบคนดัง หรือทำตามแฟชั่นด้วยกลัวจะไม่ทันสมัย เปิ่น เชย

เนื่องจากวัยรุ่น เป็นวัยที่มีความอิสระทางความคิดสูง จึงทำให้การแสดงออกในบางครั้งดูแปลกๆ และไม่ค่อยเหมาะสมนักในสายตาของผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามวัยรุ่นก็ยังเป็นวัยที่ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษาจากผู้ใหญ่ และพ่อแม่ก็เป็นที่ปรึกษาที่สำคัญของลูกในวัยนี้

ดังนั้น หากพ่อแม่เข้าใจลูก คอยรับฟังลูก พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่พร้อมที่จะรับฟังและ ให้คำปรึกษาพวกเขาเสมออย่าให้ช่องว่างระหว่างวัยมาเป็นกำแพงขวางกั้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ลูก แต่ให้พ่อแม่เปิดใจปรับบทบาทของตนมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกเพราะลูกใน วัยรุ่นยังต้องการคำแนะนำและข้อคิดจากพ่อแม่เสมอ