ให้ความสำคัญ ทำงานเป็นสุข

  ในชีวิตการทำงาน ทุกคนย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าที่การงาน

การทำงานจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจใฝ่เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งการต้องมองหาข้อดีของงานที่ทำเพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง

การทำงานให้มีความสุข ขึ้นอยู่กับการปรับตัว ปรับใจ ปรับความคิดของตัวเรา ให้เห็นความสำคัญของงาน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน เราก็จะรู้สึกมีความสุขในการทำงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดย นฤภัค ฤธาทิพย์-กรมสุขภาพจิต