กฎวิ่งของครูดิน : ประเมินต้นทุนตัวเอง

 ผู้ที่เริ่มต้นวิ่งหรือนักวิ่งที่วิ่งเป็นประจำอยู่แล้ว ควรที่จะทราบถึงต้นทุนที่มีอยู่ของตนเอง อาทิ ข้อจำกัดในการออกกำลังกายสำหรับคนที่มีภาวะความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ความอดทนในการวิ่ง ความเร็วที่สามารถทำได้ ความพร้อมของร่างกายและจิตใจในช่วงเวลานั้นๆ รวมเป็นความสามารถที่ร่างกายจะปฏิบัติได้


ในแผนการฝึกแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายรวมไปถึงปัจจัยรอบๆ ข้างที่มีผลกระทบกับการฝึกซ้อมหนักเกินไปร่างกายก็จะช้ำ ถ้าน้อยเกินไปร่างกายก็ไม่สร้างเสริม แต่ถ้าฝืนข้อจำกัดที่มีอยู่ก็เป็นอันตราย การลงซ้อมวิ่งซ้ำๆ ในภาวะการบาดเจ็บหรือ

ร่างกายอ่อนล้า การลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่ให้เวลาร่างกายพัก

ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตของการวิ่งสั้นลง

กฏข้อนี้จึงสำคัญมากที่สุดในชีวิตการเป็นนักวิ่ง


ที่มา : เฟซบุ๊ก ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี