รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

   

สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2522 จากนั้นได้ทำงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขณะที่เรียนก็ได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้วย เมื่อ
สำเร็จการศึกษาในปี 2532 จึงได้เดินทางกลับมารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ที่สถาบันวิจัยโภชนาการ โดยในปี 2536 ได้เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และเป็นรองศาสตราจารย์เมื่อ พ.ศ.2542

 
ด้านการบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้รับเลือกให้เป็นรองผู้อำนวยการหลายสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2548 นอกจากนี้ รศ.ดร.วิสิฐ ยังได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในระดับชาติและนานาชาติต่างๆ เช่น คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมและผลิตภัณฑ์นม ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารของหน่วยงาน GAIN และองค์การ ICDIDD เป็นต้น

 

ปัจจุบัน รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ30 เรื่อง และยังเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสถานศึกษา
และในการประชุมต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นประจำ โดยผลงานวิจัยของ รศ.ดร.วิสิฐ จะครอบคลุมในเรื่อง การเสริมสารอาหารในอาหารการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพการผลิตในโรงงานผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลการวิจัยหลายชิ้นนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ถือเป็นผู้คิดค้น วิจัย และพัฒนาสูตรเครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพ Good-Life ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ และผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวานที่ต้องจำกัดปริมาณการบริโภคเกลือและน้ำตาล