“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรม

 อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก : Strategy and Roadmap” ในงานสัมมนาด้านบริหารการปฏิบัติ “Strive to Excel in Product Innovation”   ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

            เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก : Strategy and Roadmap” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ                          คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์                  ในงานสัมมนาด้านบริหารการปฏิบัติ “Strive to Excel in Product Innovation”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้รับรู้และประสบการณ์จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

 

            นอกจากนี้ ยังมี คุณรัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Gravity Innovation Consulting ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้าง            นวัตกรรมระดับโลก : ประสบการณ์จาก Apple ” รศ.ดร.ศากุน บุญอิต อาจารย์สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ธารพรรษ  สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายพิเศษ        หัวข้อ“บทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ CEO และปัจจัยภายในองค์ต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์”