“อำพลฟูดส์” ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การใช้ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

 อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ปี 2558 ในหัวข้อ “ประสบการณ์การใช้ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร” จัดโดยกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ปี 2558 ในหัวข้อ “ประสบการณ์การใช้ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร” โดยบรรยายจากประสบการณ์ พร้อมยกตัวอย่างการใช้ระบบพี่เลี้ยงภายในองค์กร รวมถึงปัญหาที่พบและความสำเร็จที่ได้รับจากการนำระบบดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบุคลากร

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์และนักวิชาการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้มีภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรคโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนา