“อำพลฟูดส์” จัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้เป็นวิทยากรร่วมเสวนา แสดงความคิดเห็น และแนะนำแนวทางในการประกอบธุรกิจในงานประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

 

          พร้อมกันนี้ยังมีคุณแรม  เชียงกา  ปราชญ์ชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คุณพรรษวรรณ จันทร์ดี การค้าภายในจังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงพาณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย แก้วสนธิ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย