“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2015

     อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid)  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

            เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 คุณกรณ์กณิศ แสงดี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่ต่อยอดจากโครงการ Thailand Energy Awards ซึ่งเป็นการประกวด ด้านพลังงานของประเทศไทยที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่า และสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานของประเทศ

 

 

          บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวัตถุดิบหลักที่ในการผลิต คือ มะพร้าว จำนวน 40,000 ตัน/ปี ซึ่งของเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ กะลา ใยมะพร้าว ผิวทิว เป็นต้น ทางบริษัทฯ นำของเสียที่เกิดขึ้นมาแปรรูป ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และตามนโยบายของบริษัทฯ “ Zero waste”  ซึ่ง โครงการเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น เป็นการนำกะลาและใยมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนในรูปแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และนำไปผลิตเป็นความร้อนใช้ในกระบวนการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ และนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ได้กำลังไฟฟ้า 250 กิโลวัตต์ขึ้น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก นอกจากนี้น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสามารถผลิตพลังงานที่ออกมาเป็นรูปแบบก๊าซชีวภาพได้ จึงได้ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท คือ ระบบ Modify Cover Lagoon สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้วันละ 2,000 ลบ.ม. ได้กำลังไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์/วัน ซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากโครงการสามารถนำมาใช้ในโรงงาน ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกได้