“อำพลฟูดส์” ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพ

 อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพในสัมมนาวิชาการ “เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach

 

มืออาชีพยุคAEC” ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 8

 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

   

 

ดร.สาธิต ปิติวรา
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

 

    

 

ดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ

 

 

            เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิติวรา

 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนา

 

วิชาการ“เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC” เป็นกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การ

 

และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเป็น

 

การใช้ทักษะการ Coach ที่เป็นยอมรับมากขึ้นในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการสร้างความพร้อมในบุคลากรในองค์กรให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น

 

AEC ในช่วงปลายปี 2558

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงษ์
ประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ

 

 

            พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอดีตอธิการบดีคนแรก

 

ของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ

 

จำนวนกว่า 100 คน